20160228_kozgyules

MTFSZ közgyűlés

Bugár József az új elnök.

Fél tízkor 34 tagszervezet képviselője jelent meg (43 kellett volna az 50% feletti részvételhez), ezért az Alapszabály szerint 10 órakor kezdődött a közgyűlés, az addigra összegyűlt 70 tagszervezeti képviselővel.

A kötelező kellékek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők, szavazatszámlálók, napirend megszavazása) előtt Hidas Sándor levezető elnök Monspart Sarolta világbajnoknőnket kérte fel a jelenlevők köszöntésére, aki röviden üdvözölt mindenkit.

Első napirendi pontként Juhász Miklós elnök ismertette beszámolóját a 2015. évről. Kezdésként a tavalyi év során elhunyt sporttársakról (Balogh László, Bán Sándor, Thiering György, Verhás Gergő) emlékezett meg néhány mondattal, majd a Közgyűlés egyperces néma felállással adózott emlékük előtt.

Ezután a most lezárult Sportágfejlesztési Terv teljesítéséről beszélt, pozitívumokra és negatívumokra osztva az egyes területeket. Pozitívumként említette a szerteágazó versenyrendszer működtetését, egyes versenyek marketing tevékenységét. A legnagyobb sikernek az edzőtámogatási rendszer bevezetését és az edzők számának ugrásszerű emelkedését tartja. Ennek is köszönhető, hogy az utánpótlás létszáma 20%-kal emelkedett és az össz rajthozállások száma is nőtt. A versenynaptárunk tervezett, koordinált. A honlapunk és a mögötte levő informatikai rendszereink megbízhatóak. A Szövetség pénzeszközeinek felhasználása átlátható és hatékony, a gazdálkodásunk felelős.

Negatívumként sorolta fel a versenyengedélyesek számának alakulását (nem növekedett), az élsport eredményességünket (kicsit elmaradt a várakozástól), az iskolai jelenlétünket, az interaktív oktatóanyagok közzétételének elmaradását, a marketing eszközök használatát a stratégiai célokhoz, több központi pénz bevonását, engedélyeztetési problémákat.

Ezután bemutatta a Sportágfejlesztési Tervben kitűzött mérőszámok (össz és utánpótlás rajthozállások, versenyengedélyesek, külföldi rajthozállások aránya, edzők száma, válogatott eredmények) alakulását a mögöttünk levő ciklusban. A jövőre vonatkozó fontos lépés a Testnevelési Egyetemmel kötött szerződés, aminek segítségével az edzőképzésünk és az iskolai jelenlétünk megalapozható.

Az eredményesség terén a felnőtteknél kiemelkedett Gyurkó Fanni 18. és a női váltó (Weiler Virág, Szerencsi Ildikó, Gyurkó Fanni) 10. helye; a junioroknál pedig Mészáros Mátyás 23. és Szuromi Luca 26. helyezése a világbajnokságokon.

Az Ifjúsági EB-n a serdülő lány váltó (Pataki Réka, Gárdonyi Csilla, Szuromi Hanga) bronzérmet szerzett; Ormay Mihály, Gárdonyi Csilla és Sárközy Zsófia pedig egyéniben a pódiumra állhatott.

A sportág finanszírozásáról elmondta, hogy a belső források reálértékét meg kell őrizni; a külső források növelése terén csak részeredmények láthatók. A pályázati pénzek bevonása egyre körülményesebb, ezen a téren a Szövetség elsősorban a tagszervezetek helyzetbe hozásában tud segíteni.

A szakágak terén sítájfutásban az idén Magyarországon nem lehetett versenyt rendezni a hóhelyzet miatt. A tájkerékpárosok újra világversenyek szervezésébe vágnak bele, kiemelkedő nemzetközi eredményeket a szenior kategóriákban hoztak. Trail-O-ban Bíró Fruzsina igyekszik fejleszteni a szakágat, a mozgássérültek bevonása nehezen halad, de saját Szakágfejlesztési Tervet fogadtak el.

Sportdiplomácia területén az IOF-ben Dr. Zentai László elnökségi tagként, Tálas Sándor a Tájkerékpár Bizottság vezetőjeként, Less Áron a Foot-O Bizottság vezetőjeként dolgozik, és most került be Lenkei Zsolt az IT bizottságba. Ez kiemelkedő szereplés, ráadásul 2016 júniusban Budapest lesz az IOF elnökségi ülésének házigazdája.

Az elnökség új bizottsági struktúrában, hatékonyan végezte a munkáját, ahol az alelnökök szerepe hangsúlyosabb. Hat elnökségi ülés volt 2015-ben, ahol a részvételi arány magas volt. Az elnökség hatékonyan működik, mivel a bizottságok jól készítik elő az anyagokat. Az MTFSZ iroda működése megfelelő minőségű, jelenleg 3 fővel dolgozik.

A Szövetség költségvetéséről elmondta, hogy főösszege az előző években tapasztalt enyhe növekedést mutatja.

Az év mérlegét úgy vonta meg, hogy a Sportágfejlesztési Terv megvalósításában igen pozitív fejlemények (elsősorban az edzőtámogatási program révén) tapasztalhatók, de nem minden területen. A sportág közös erőfeszítéssel megalkotta a 2016-2020 közötti időszakra szóló Sportágfejlesztési Tervet, ami megteremti a jövőbeli sikeres működés alapjait.

Less Áron főtitkár vette át a szót a “Jelentés a Szövetség 2015. évi gazdálkodásáról, mérlegbeszámoló és közhasznúsági jelentés” című anyaggal. Elmondta, hogy a 2015. évi költségvetés a nullszaldós egyenleg helyett 1,6 mó Ft-os pozitív eredménnyel zárult. A Szövetség tartaléka jelentős (17,69 millió Ft), amire azonban szükség is van a likviditás fenntartása érdekében. A Szövetség úgy érte el ezen eredményt, hogy nem kapott több tízmilliós állami támogatást vagy adósságrendezést.

Ezután Hidas Sándor felolvasta a Felügyelő Bizottság jelentését, miszerint az MTFSZ a jogszabályok és saját szabályzatai által szabott keretek között, törvényesen működik; a gazdálkodás áttekinthető, rendezett, szabályos; különösen örvendetes a tartalék összegének növekedése.

Az első három napirendi pont előterjesztéseit vita nélkül, nagy többséggel fogadta el a Közgyűlés.

A 2017. évi tagdíjat (nem lesz emelés 2016-hoz képest) pedig egyhangúan szavazták meg a tagszervezetek.

Ezután került sor az Összetett Bajnoki Pontverseny eredményhirdetésére, amit a Tabáni Spartacus nyert meg a Pécsi Vasutas és a Szegedi Vasutas előtt.

Kovács Balázs alelnök következett az MTFSZ 2016-2020 közötti időszakra szóló Sportágfejlesztési Tervével. Részletesen ismertette a közel egy éves munkával letisztázott anyagot, ami a tájfutó társadalom konszenzusán alapul. Néhány kiegészítés, hozzászólás érkezett a Tervhez, de ezek a szöveget nem változtatták, azt 5 tartózkodás mellett fogadta el a Közgyűlés.

Ismét Less Áron következett az MTFSZ 2016. évi szakmai és pénzügyi tervével. Ennek sarokpontjai: a felhalmozott tartalékot nem kívánja a Szövetség felelőtlenül felhasználni; a pályázati esélyeinket nem segíti a bonyolultabb intézményi helyzet; a sportágfejlesztési támogatások összege 10 millió Ft felett marad; a válogatottra fordított pénzösszeg 1 millió Ft-tal nő; külső bevételeinket szeretnénk növelni. Összességében az idei 17,7 millió Ft tartalék ugyanennyi maradna a 2016. év végén a tervezet szerint. A főtitkár a költségvetést az előző évekhez képest könnyebben teljesíthetőnek tartja. Az anyagot egyhangúan szavazták meg.

Az Alapszabály módosítása volt a következő napirendi pont. Erre egyrészt a Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény előírásai miatt van szükség, és elsősorban formai változásokat jelent. Másrészt az elnökség javaslatot tett arra, hogy az alelnököket ne a Közgyűlés válassza, hanem az elnökség a megválasztott tagjai közül. A módosításokat a Közgyűlés elfogadta.

A végére maradt a leghosszabb napirendi pont, a tisztújítás. Less Áron ismertette a szavazás menetét, majd átadta a szót Máthé Istvánnak, a jelölőbizottság vezetőjének. Ő először javasolta, hogy a Szövetség adományozzon tiszteletbeli elnöki címet Juhász Miklós és Zsigmond Tíbor részére, ami meg is történt. Ezután megnevezte az elnökjelölteket: Bugár Józsefet és Paskuj Mátyást, akik 5-5 percben ismertették a programjukat.

Paskuj Mátyás elsődleges célnak a külső források (pályázatok, támogatók) bevonását tekinti. Szorosabb kapcsolatot tervez kialakítani a sportirányítással és a versenyszféra szereplőivel is, elsősorban a tájfutó társadalom kapcsolati tőkéjét kihasználva. Az extra bevételekből szeretné megoldani, hogy a válogatottak részvételét a világversenyeken 100%-ban a Szövetség fedezze; a sportág iskolai jelenléte növekedjen; a klubok terhei pedig csökkenjenek.

Bugár József a Sportágfejlesztési Tervet tekinti a saját programjának. Szeretne egy olyan csapatot szervezni maga köré, akikkel végre tudja hajtani a Tervet. A csapat magját a mostani elnökség maradó tagjai jelentenék. A szövetség legyen igazán szövetség, egymásért dolgozzunk. A bevételek növelése terén a realitások talaján maradva tűzött ki célokat.

Ezután kérdéseket lehetett intézni a jelöltekhez, ezzel a lehetőséggel néhányan éltek, majd következett a szavazás. Az elnöki címet Bugár József nyerte el, 40 szavazatot szerezve Paskuj Mátyás 31 szavazatával szemben (időközben 73-ra emelkedett a képviselt tagszervezetek száma, és két szavazat érvénytelen volt).

A Felügyelő és a Fegyelmi Bizottság tagjairól nyílt szavazás zajlott (ezt megengedi az Alapszabály, amennyiben nincs több jelölt, mint ahány hely van a bizottságban), aminek eredményeként Dr. Lacsny Márton (elnök), Dr. Kiss Teodóra és Dr. Stein Barnabás alkotják a Felügyelő Bizottságot; Dr. Nagy Árpád (elnök), Dr. Bokros Andrea és Veresné Sipos Etelka pedig a Fegyelmi Bizottságot.

Az elnökségi tagok jelöltlistáján Fehér Ferenc, Gera Tibor, Gerzsényi Zsolt, Kálmán Péter, Kovács Balázs, Kovács Gábor, Krasznai Orsolya, Mets Miklós, Mézes Tibor Sólyom, Miháczi Zoltán, Molnár Péter, Paskuj Mátyás, Petrócki Ádám, Rudi Péter, Scultéty Márton és Szieberth Péter szerepeltek, akik 3-3 perces időtartam keretében beszélhettek elképzeléseikről. A szavazás eredményeként Bugár József mellett Fehér Ferenc, Gerzsényi Zsolt, Kálmán Péter, Kovács Balázs, Kovács Gábor, Krasznai Orsolya, Miháczi Zoltán, Molnár Péter, Petrócki Ádám és Rudi Péter lettek az új elnökség tagjai. Az új elnökség első ülését március 7-én tartja, ekkor választja meg tagjai közül az alelnököket és hozza létre az új bizottságokat.

Fotó: Máthé István